Jong Digidak

wo, 18/10/2017 - 14:22
Omschrijving: 
Jong Digidak wil actief inzetten op het versterken van ICT-vaardigheden van kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Enerzijds worden tal van activiteiten georganiseerd om ICT-vaardigheden en inzichten te versterken, anderzijds ondersteunt de werking jongeren en jongvolwassenen via betere ICT-vaardigheden in hun zoektocht naar geschikt werk.
Periode: 
Januari 2017 – november 2017
Rol SPK: 
Trekker
Partners: 
-

Actief inzetten op het versterken van ICT-vaardigheden van kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Dit project kwam tot stand mede dankzij de steun van Digital Belgium Skills Fund.

Over Jong Digidak

Het project Jong Digidak omvat twee onderdelen. Het eerste richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en heeft als doel hen te versterken in ICT-vaardigheden. Dit gebeurt met behulp van verschillende acties. Er worden workshops georganiseerd waar de deelnemers ICT- en mediavaardigheden kunnen aanleren vanuit een speelse invalshoek. Tijdens creatieve ateliers, een tweede werkvorm, leren ze eveneens vaardigheden aan met een specifiek eindproduct als doel. Tot slot wordt er een beurs georganiseerd voor kinderen en jongeren waar zij kunnen kennis maken en proeven van verschillende ICT en technologische toepassingen.

Visie en missie

Jong Digidak kreeg in 2017 dankzij het DBSF de kans zichzelf te vormen, met groot succes. De doelstellingen werden ruimschoots behaald en het was duidelijk dat onze aanpak overal positief werd onthaald.

Dit jaar werken we verder op deze opgedane ervaring en breiden we dit graag verder uit naar meerdere gemeenten en instellingen. We leggen enkele nieuwe klemtonen en zetten in op een breder publiek, beginnende met een nieuwe structuur.

Visie

Kinderen zijn tegenwoordig al digitaal nog voor ze geboren worden. Denk maar aan de echo die hun ouders gretig delen op sociale media (Gabriels, 2016). We ervaren dat kinderen en jongeren al snel en op verschillende momenten en manieren in contact komen met de digitale wereld. Het is belangrijk dat ze op deze momenten in staat zijn hiermee om te gaan. Dat betekent dat ze niet alleen weten hoe het werkt, maar ook hoe ze er correct mee moeten omgaan. Ook in de digitale wereld zijn gedragsregels belangrijk.

Daarnaast geloven we erin dat er zich op verschillende momenten leerkansen voordoen. Hier willen we maximaal gebruik van maken. We willen het netwerk rond het kind versterken om ervoor te zorgen dat het mediawijs kan opgroeien. We gaan hierbij uit van een “triade rond het kind”.

Triade rond het kind

Kinderen en jongeren komen op verschillende manieren in contact met digitalisering en online media. Daarom is het belangrijk om een mediawijze triade te vormen rond het kind, waardoor ze in een mediawijs en sociaal netwerk kunnen opgroeien. De drie punten waarop moet ingezet worden zijn: vrije tijd, op school en de ouders. Dit zijn drie plaatsen ​waarop er zich veel leerkansen voordoen bij de doelgroep en het is belangrijk om de juiste kansen te creëren. Het individu blijft echter centraal staan. Daarom is het belangrijk om ook de sociale vaardigheden van de jongeren niet uit het oog te verliezen.
 

Missie

Al vanaf jonge leeftijd groeien kinderen op met digitale hulpmiddelen. Vaak beginnen ze al op jonge leeftijd te werken op een tablet en almaar sneller krijgen ze een smartphone in de hand. We streven er met Jong Digidak naar om jongeren vanaf 6 jaar mee te nemen op de digitale snelweg en hen kennis te laten maken met alle mogelijkheden, maar ook met de valkuilen ervan. We zetten hiervoor concreet in op twee onderwerpen; coderen en mediawijsheid. Coderen opdat ze voldoende vaardig worden in het gebruik van de toestellen en inzicht krijgen in hoe iets werkt. Mediawijsheid om in te zetten op hun sociale vaardigheden in de online wereld om ervoor te zorgen dat ze bewust omgaan met hoe de sociale media werken.

Niet alle jongeren krijgen de kans om op te groeien met een tablet of computer. Hierdoor wordt de digitale kloof in stand gehouden en hebben deze (kansarme) kinderen minder mogelijkheden op het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Wij willen inzetten op het versterken van deze kwetsbare jongeren op het gebied van ICT en nieuwe media. We zetten in op jongeren met een migratieachtergrond, armoedeproblematiek, sociale problematiek en medische problematiek (handicap). Zo willen we verschillende vormen van kansengroepen bereiken, meer dan alleen kansarmoede.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar leren we de jongeren coderen. We leren ze al vroeg inzichten te verwerven in de denkpatronen die hiervoor nodig zijn en die ze later breder kunnen inzetten. Denk maar aan de oplossingsgerichte vaardigheden, stapsgewijs denken en logisch redeneren. Daarnaast werken ze meestal met twee, waardoor ze ook met elkaar moeten leren communiceren en samenwerken.

Vanaf de leeftijd van 7 jaar zetten we in op mediawijsheid omdat we merken dat jongeren vanaf deze leeftijd hun weg naar sociale media al vinden, of dit nu wel of niet is toegestaan. Wachten tot ze de legale leeftijd hebben bereikt, geeft hen de ruimte om tegen dan al grote fouten te maken. Net dat willen we vermijden. Wanneer we merken dat deze al werden gemaakt, wordt er ook ingezet op het sensibiliseren en rechtzetten van deze fouten.

Naast de digitale vaardigheden willen we ook werken aan de sociale vaardigheden van de jongeren. De jongeren die al stevig beslagen zijn, zullen we opschalen tot digibuddies, waarbij ze worden gemotiveerd om te werken aan hun sociale vaardigheden.

Bronvermeldingen

Gabriels, K. (2016). Onlife: Hoe de digitale wereld je leven bepaalt. Tielt: Lannoo.

Info

Voor meer info kan je steeds terecht bij Fien Cox: fien.cox@blenders.be of 0498 62 11 34.