Grenzeloos Biobased Onderwijs

vr, 03/02/2017 - 13:49
Omschrijving: 
Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biobased economy. Met de aanwezigheid van een grote agro en chemische sector, gunstige geografische ligging (o.m. diepzeehavens) en de samenwerking tussen multinationals, KMO's, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden is de regio ondernemend, onderscheidend en toepassingsgericht. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. In Nederland en Vlaanderen staat scholing daarom hoog op de agenda. De urgentie om te zorgen voor voldoende kwalitatief en kwantitatief geschoolde mensen voor de biobased economy is de ambitie van dit project.
Periode: 
01/11/2016 – 31/10/2019
Rol SPK: 
Partner
Partners: 
vzw Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, Universiteit Hasselt, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, VITO nv, Gemeente Dordrecht, Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK vzw), Thomas More Kempen vzw, Stichting Biobased Delta, HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College

Met de steun van de Europese Unie en de Provincie Antwerpen.

Over Grenzeloos Biobased Onderwijs

De twee belangrijkste uitdagingen om de kansrijke biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen, zijn:

1. Bewustwording van bedrijven m.b.t. de kansen die er op dit terrein liggen en daaraan gekoppeld het creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten.

2. Het opleiden van geschikt, technisch en techno-economisch personeel, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin en met voldoende aandacht voor de businesskansen. Zowel de competenties van huidige werknemers in de industrie als onderwijsprogramma’s voor de professionals van morgen schieten nog te kort. Het onderwijs sluit nog onvoldoende aan op toekomstige ontwikkelingen en vraag vanuit het bedrijfsleven.

In dit project ligt de focus op de aanpak van de 2de uitdaging, maar ook het eerste knelpunt komt (in)direct aan bod. Immers voor beide knelpunten is het van belang om zowel de samenwerking tussen onderwijs (horizontaal en verticaal) als die tussen onderwijs en bedrijven te versterken. Hierbij is ook een grote behoefte aan trainings- en oefenfaciliteiten om studenten en medewerkers van bedrijven met de meest moderne faciliteiten en de meest actuele kennis te trainen in diverse biobased conversietechnieken en de valorisatie ervan, mede op basis van vraaggericht onderzoek vanuit bedrijven. Verder is de uitdaging en het doel van dit project om deze faciliteiten grensoverschrijdend meer efficiënt en effectief te gaan benutten.

Thans zijn er al de nodige biobased onderwijsmodules in ontwikkeling, maar deze zijn fragmentarisch en elke instelling is daar vooral vanuit de eigen expertise mee bezig. De uitdagingen in dit opzicht zijn tweeërlei: enerzijds om grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s en faciliteiten tot stand te brengen, waarbij modules, studenten en docenten actief worden uitgewisseld en anderzijds om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen van MBO-HBO-WO en naar Leven Lang Leren. Daarnaast is het voor de biobased economy belangrijk om verschillende sectoren bij elkaar te brengen, zoals chemie en agro, agro en bouw en chemie en textiel. Om innovatie in de biobased economy te stimuleren is samenwerking tussen sectoren en onderwijsdisciplines essentieel. Ook hieraan zal dit project veel aandacht besteden.

Rol SPK

SPK is ervan overtuigd dat de Biobased Economy een belangrijke bijdrage zal leveren aan de industrie in het algemeen en duurzaam materialenbeheer in het bijzonder. Het vervangen van functionaliteiten, gebaseerd op anorganische grondstoffen (afkomstig van fossiele grondstoffen) door biogebaseerde grondstoffen is een noodzakelijke opdracht. Het project levert hiervoor een bijdrage door het fundament - opleiding van jongeren - professioneel aan te pakken. Op vele plaatsen zijn vandaag reeds sterke initiatieven opgestart. Meestal zijn deze initiatieven nog geïsoleerd en gerelateerd aan de lokale vraag en/of expertise. Het project biedt de mogelijkheid om expertise te delen en te complementeren met andere organisaties over de grens, zodat kennis wordt geglobaliseerd. 

SPK ziet zijn rol voornamelijk in het in kaart brengen van de vraagkant en de toetsing van het aanbod met deze vraag. De inzichten die aan de andere kant van de grens op dit terrein tot stand komen, zullen zeker inspirerend zijn: het ondernemerschap aan beide kanten van de grens heeft toch nog altijd een verschillende invulling. Dit is tegelijk verrijkend en motiverend. Bijkomend zullen deze inzichten leiden tot een betere inschatting van marktmogelijkheden, tot het detecteren van innovaties met groeikansen. Hieruit kunnen boeiende leertrajecten ontstaan. Het project zet hier sterk op in. In een later stadium komen we uitgebreid terug op dit project.

Contact

Ben je geïnteresseerd of wens je meer info, gelieve dan contact op te nemen met bart.wuyts@blenders.be.

Deelnemen

Geïnteresseerden uit onderwijs, overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via e-mail aan gbo@dordrecht.nl.